50.ročník 2011 – texty přednášek

 

Sekce G

GEOETIKA

 

Zasedání sekce se konalo pod záštitou pracovní skupiny AGID pro geoetiku a bylo věnováno památce někdejšího pravidelného účastníka,
významného polského profesora Adama Stefana Trembeckého (1921 – 2007) u příležitosti jeho nedožitých 90. narozenin.
 

Odborní garanti:
Ing. RNDr. Václav Němec, CSc., viceprezident Mezinárodní asociace geologů pro mezinárodní rozvoj (AGID)
Doc. Ing. Lidmila Němcová, CSc., předsedkyně Společnosti pro etiku v ekonomice

 

Kód Název

Autor

G 01 Vliv legislativy na konkurenceschopnost podniků v těžebním průmyslu (včetně etických dopadů) František ONDRUŠ (ČR)
G 02 Aktuální výzvy pro další vývoj geoetiky Václav NĚMEC (ČR)
G 03 Etický styl myšlení jako nezbytný předpoklad profesionality Lidmila NĚMCOVÁ (ČR)
G 04 Geodiverzita a nezbytnost jejího zachování: etické principy a hodnotový přístup Natalia K. NIKITINA,
Sergej NIKITIN (Rusko)
G 05 Geoetická důležitost managementu informací před nebezpečnými událostmi v přírodě a po nich Niichi NISHIWAKI (Japonsko)
G 06 Geoetika: nové paradigma od Země k planetárním vědám a astrobiologii Jesus MARTINEZ-FRÍAS (Španělsko)
G 07 Geoetický přístup k vývoji Země 3.0 Haiqiao TAN
(Čínská lidová republika)
G 08 K etickému managementu globální energie Tokio Kenneth OHSKA (Japonsko)
G 09 Rekultivace jako důležitý nástroj pro strategii společenské odpovědnosti podnikání (CSR) Kateřina ZACHOVALOVÁ,
David PÓČ,
Milena ŠANDOVÁ (ČR)
G 10 Geoetické problémy přímého přístupu k antarktickým sub-glaciálním jezerům Valerij K. ČISTJAKOV,
Pavel G. TALALAJ (Rusko)
G 11 Přístup ke spravedlnosti při environmentálním rozhodování Jaroslav CHYBA (ČR)
G 12 Geoetické a geo-ekologické aspekty využití záložních ložisek v Elkonském rajonu uranových rud (Republika Sacha, Jakutsko) A. L. NIKOLSKIJ,
E. B. SOLNCEVA,
O. I. KNJAZEV, R. E. KUZIN (Rusko)
G 13 Environmentální a geoetické problémy v těžební oblasti Erdenet Ochir GEREL (Mongolsko)
G 14 Moderní aspekty hodnocení vlivu báňské činnosti na životní prostředí A.KURMANKOŽAJEV,
T. B. NURPEISOVA,
A. J. ORMAMBEKOVA,
K. I. SATPAJEV (Kazachstán)
G 15 Globální geologické změny a budoucnost Ivan LANDA, Pavel ŠIMEK, Andrea HLAVOVÁ (ČR)
G 16 Snížení albeda využitím tepelné kapacity staveb v urbanizovaných oblastech pro snížení rizika globálního oteplení Ivan LANDA, Pavel ŠIMEK, Andrea HLAVOVÁ (ČR)
G 17 Potřeby právních řešení na ochranu ložisek nerostných surovin a hodnocení hodnoty nerostných ložisek pro udržitelný rozvoj Marek NIEĆ,
Barbara RADWANEK-BĄK
(Polsko)
G 18 Etika v geologii - příklad z Albánie Anesti KIRINTZI (QIRINXHI)
(Albánie/Řecko)
G 19 Decentralizované řízení městských dešťových vod - případová studie v Xuzhou Haiqiao TAN (Čína)

 

 

Sekce M

MATEMATICKÉ METODY V GEOLOGII

 

Zasedání sekce se konlo pod záštitou Mezinárodní asociace pro matematické geo-vědy (IAMG).

Tato mezinárodní sekce (zahájená v roce 1968) se pořádala po delší přestávce (od roku 1999) už po dvacáté.
Sekce se zabývá podstatou matematické geologie, jejím vznikem a otázkami kam asi může směřovat.

 

Odborní garanti: Ing. RNDr. Václav Němec, CSc., viceprezident Mezinárodní asociace geologů pro mezinárodní rozvoj (AGID)

 

Kód Název

Autor

M 01 Praha – město založení Mezinárodní asociace pro matematickou geologii (IAMG) v r. 1968 Václav NĚMEC (ČR)
M 02 Problém uzavřených dat – sto let debat Vera PAWLOWSKY - GLAHN,
Juan José EGOZCUE (Španělsko)
M 03 Od matematické geologie ke geoinformatice Niichi NISHIWAKI (Japonsko)
M 04 Informační technologie v geologii Irina ČIŽOVA (Rusko)
M 05 Problémy předpovědi ve vědách o Zemi Jaroslav CHYBA (ČR)
M 06 Mobilní propustné zóny ve fundamentu SV části Baltského štítu a podmínky jejich polohy Valentina T. FILATOVA
(Rusko)
M 07 Geostatistická analýza variací v technologických parametrech popelových strusek Barbara NAMYSŁOWSKA - WILCZYŃSKA,
Bożena SKORUPSKA,
Andrzej WIENIEWSKI
(Polsko)
M 08 Analytické hodnocení průměrných hodnot u objektů přírodních zdrojů se složitými strukturami K. K. KAJSENOV,
D. Ž. BASTAUBAJEVA,
E. A. MEJRAMOV,
K. I. SATPAJEV
(Kazachstán)
M 09 Komplexní metodika hodnocení hustoty mapovacích kolíků v místech se složitými reliéfy E. A. MEJRAMOV,
D. Ž. BASTAUBAJEVA,
K. NURŽANOV,
K. I. SATPAJEV
(Kazachstán)
M 10 Trendová analýza petro-fyzikálních vlastností rezervoárů v pánvi Oued Mya (Alžírská Sahara) M. SADAOUI, R. CHAOUCHI,
L. REMICHI (Alžír)

 

Společné zasedání sekcí G a M

 

Kód Název

Autor

MG 01 Extrapolace břežních čar Jean SERRA (Francie)
MG 02 Etické poznámky k problémům interpolace a extrapolace Václav NĚMEC (ČR)
Mg 03 Ověřování ekonomické účinnosti otvírky lignitového ložiska s použitím analýzy citlivosti Beata TRZASKUŚ-ŻAK, Kazimierz CZOPEK (Polsko)
MG 04 Metoda hodnocení informativnosti ukazatelů nerostné suroviny S. S. ŽUSUPBEKOV (Kazachstán)
MG 05 Matematické metody hodnocení spravedlivé tržní hodnoty důlních měr uhlovodanů Alicja BYRSKA- RĄPAŁA (Polsko)
MG 06 Teoretický model integrální báňsko-ekologické složitosti А. KURMANKOŽAJEV,
S. S. ŽUSUPBEKOV (Kazachstán)
MG 07 Zobecnění charakteristiky rozdělení jako měřítka potenciálu znečištění atmosféry ve městě E. A. MEJRAMOV,
D. Ž. BASTAUBAJEVA,
A. E. ORMAMBEKOVA,
G. K. BAJDAULETOVA (Kazachstán)
MG 08 Umělá neuronová síť místo krigování? Případová studie kontaminace půdy u složitých zdrojů K.-O. ZEISSLER,
Th. HERTWIG (Německo)
MG 09 Mapování pro udržitelnou budoucnost; použití holistického přístupu GIS v plánování činnosti dolu Jennifer JOI FIELD,
Joe REMENYI (Austrálie)

 

 

Sekce H

TECHNIKA A TECHNOLOGICKÉ POSTUPY

 

Sekce byla zaměřena na nové hornické techniky a technologické postupy s představením nových strojů a zařízení používaných
při těžbě nerostných surovin.

Odborní garanti: Ing. Josef Pomahač, Ing. Vladimír Budinský
 

Kód Název Autor
H 01 Použití diskontinuální technologie při těžbě surovin Ing. František Koutecký
H 02 Báňská záchranná služba v ropném a plynárenském průmyslu ng. Jaroslav Fibingr
H 03 Rypadlo KK 1300 – poslední z řady velkostrojů dodávaných společností
Prodeco a.s. k obnově těžební technologie na Severočeských dolech a.s.
Ing. Karel Bartoš
H 04 E*Star – elektronická rozbuška fy Austin Detonator Ing. Pavel Křivánek
H 05 Životní cyklus jednoho rekordmana -velkostroje KU 800.8 / K 77 Ing. Vladimír Budinský
H 06 Technologie zásypu hlubokých jam zatopených důlní vodou
Ing. Petr Kříž, Ph.D.

 

Sekce T

EVROPSKÉ HORNICTVÍ – TRADICE A PAMÁTKY

 

Sekce se zabývá uchováváním historických důlních prostor, technických památek, přípravou a vznikem nových expozic,
budování geologických parků a stezek přístupných pro širokou veřejnost.

Odborní garanti: Ing. Josef Bernard, Petr Kopečný, Ing. Jiří Šich, PaedDr. Josef Velfl

 

Kód Název

Autor   

T 01 Od nejstarších hmotných dokladů po první písemný záznam o montánní činnosti na Příbramsku před 700 lety PaedDr. Josef Velfl,
Mgr. Rastislav Korený
T 03 Prof.Ing. Jaroslav Havelka, CSc., - významná osobnost VŠB-TU a oboru ložiskové geologie Mgr. Petr Kašing
T 04 Regionální podzemní výzkumné centrum URC Josef Ing. Dana Nádherná,
Ing. Jiří Štástka
T 05 RNDr. Konrád Beneš – profesor Vysoké školy báňské v Ostravě Mgr. Jindra Biolková, CSc.
T 06 Význam archeologie při zkoumání historie Dolu Jeroným v Čisté Ing. Rudolf Tomíček
T 08 Arzenidová mineralizace v Rychlebských horách RNDr. Stanislav Staněk
T 09 Historické nálezy zkamenělých dřev na území českého státu od 16. století po současnost a jejich muzejní využití RNDr. Michal Řehoř, Ph.D., Ing. Pavel Schmidt, Ing. Tomáš Lang
T 10 Nástin historického vývoje – Důl Jeroným v Čisté Ing. Rudolf Tomíček
T 11 Představení Dolu Jeroným v geofyzikálním časopise EGRSE prof.RNDr. Zdeněk Kaláb, CSc., Ing. Markéta
T 12 Spolek Řimbaba, o. s. – vznik, cíle a činnost JUDr. Josef Luks, František Stehlík, Ing. Josef Kovář
T 13 Zlato z řeky Opavy IIng. Petr Slavík, RNDr. Stanislav Staněk
T 14 Vývoj hornictví na Rýmařovsku ng. Miloslav Marek, Miroslav Hanuš
T 15 Heraldická historie hornických symbolů „B“ Ing. Rudolf Tomíček
T 16 Situace na VŠB před 1. světovou válkou Mgr. Václav Trantina
T17 Užití a těžba kamene ve vesnickém prostoru v Čechách (na příkladu Sedlčanska) PhDr. Lubomír Procházka, CSc.

 

 

Sekce V

VĚDA, VÝZKUM A ROZVOJ V HORNICTVÍ

 

Sekce je zaměřena na vědecko-výzkumnou činnost v hornictví, na rizika vznikající při výstupu důlních plynů,
výsledky projektů VVaI a nové trendy vývoje, neutronové aktivační analýzy a její význam pro potřeby hornictví.

Odborní garanti:
doc. Ing. Petr Žůrek, CSc., Ing. Petr Šelešovský, Ing. Radovan Kukutsch, Ph.D., Ing. Tomáš Daněk, Ph.D., RNDr. Stanislav Staněk

 

Kód Název Autor
V 01 Stabilita starých důlních děl Dolu Jeroným v Čisté Ing. Radovan Kukutsch,
Ph.D., doc. Ing. Petr Žůrek, CSc., doc. Ing. Robert Kořínek, CSc.
V 02 Modelování proudění metanu v porézním prostředí s jedním aktivním odplyňovacím vrtem pomocí CFD programu FLUENT Ing. Pavel Staša,
doc. Dr. Ing. Vladimír Kebo, Vladimír Strakoš
V 03 Distribuce síry ve sloji Antonín v zájmové oblasti Lomů Jiří a Družba Ing. Marek Augustin,
Ing. Miloš Duraj, Ph.D.
V 04 Vědecko-výzkumná činnost Oddělení úpravy nerostných surovin HGF a její vztah k řešení praktických problémů doc. Ing. Jiří Botula, Ph.D.
V 05 Identifikace a kvantifikace rizik vznikajících při výstupu důlních plynů Ing. Josef Chovanec,
Ph.D., Ing. Jaroslava Koudelková, Ph.D., Ing. Eva Mikulová
V 06 Podpatrové dobývání v závislosti na bezpečnostních a ekonomických parametrech Ing. Václav Dorazil,
Ing. Lukáš Snopek
V 07 Nové metody připojení a usměrnění horizontu důlních děl Ing.Pavel Černota, Ph.D.,
Ing.Hana Staňková, Ph.D. Ing. Silvia Gašincová, Ph.D.
V 08 Zajišťování bezpečnosti provozu u porubů s vysokou plynodajností na Dole Paskov, závod Staříč-OKD, a.s. Ing. Petr Urban, Ph.D.,
Ing. Vítězslav Košňovský,
Ing. Pavel Zapletal, Ph.D.
V 09 Možnosti aplikace CO2 pro zvýšení vytěžitelnosti ložisek uhlovodíků – laboratorní výzkum Ing. Kateřina Polínková
V 10 Výsledky projektů VVaI a nové trendy vývoje protivýbuchových zařízení hrázových objektů Ing. Antonín Strung,
Ing. Petr Šelešovský,
Ing. Martin Fusek
V 11 Využití družicové radarové interferometrie pro monitorování poklesů vlivem poddolování Ing. Milan Lazecký
V 12 Stručný průřez české neutronové aktivační analýzy a její význam pro potřeby hornictví a hutnictví na globalizujícím prahu 21. století Ing. Ibrahim Ndiaye, Ph.D.
V13 Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. Most Dr. Ing. Lubomír Chytka

 

 

Sekce Z

ZAHLAZOVÁNÍ NÁSLEDKŮ HORNICKÉ ČINNOSTI V ČR

 

Sekce představila možnosti a koncepce zahlazování následků hornické činnosti, zajišťování starých důlních děl,
využití mokřadních systémů a čistěním důlních vod s vlivem na životním prostředí.
Zabývá se problematikou sanací a seznamuje s aktivitami MŽP při řešení starých ekologických zátěží na území ČR
a intervencí státu při řešení ekologických škod.

Odborní garanti: RNDr. Kamila Trojáčková, Ing. Jiří Jež, ml., RNDr. Michal Řehoř, Ph.D.

 

Kód Název

Autor

Z 01 Koncepce komplexního zahlazování následků hornické činnosti na krajině a životním prostředí na DIAMO, s.p., o.z. ODRA Ing. Jan Pastrnák, Ing. Květoslava Hrubá
Z 02 Možnosti aplikace vedlejších energetických produktů při zahlazování následků hornické činnosti v oblasti severočeské pánve Ing. Reneta Zárubová, RNDr. Michal Řehoř,Ph.D., Ing. Pavel Schmidt, Ing. P. Šašek, Ph.D.
Z 04 Výsledky výzkumu rekultivovaných ploch a ploch pokusně ponechaných přirozené sukcesi v oblasti severočeské pánve dosažené v roce 2010 RNDr. Michal Řehoř, Ph.D, Ing. M. Hendrychová, Ph.D., doc. Dr. M. Šálek, Vratislav Ondráček
Z 05 Rekultivace odvalu Dolu Tuchlovice Ing. Igor Němec, Ing. Vladimír Polívka
Z 06 Sanace podzemních dutin pomocí hydraulicky dopravitelných základkových směsí Ing. Zdeněk Adamec, Ph.D.
Z 07 Sanace a rekultivace lomu ČSA Ing. Pavel Kounovský, Ing. Ingrid Jarošová
Z 08 Současnost a vývojové tendence rekultivací prof. Ing. Vojtěch Dirner, CSc., Ing. Ingrid Jarošová, Ing. Pavel Kounovský
Z 09 Historie, současnost a perspektivy rekultivačních prací na lokalitách Severočeských dolů a.s. Vratislav Ondráček
Z 10 Čistění důlních vod ve zlatohorském rudním revíru Ing. Jan Kotris
Z 11 Technické aspekty projektu hlubinného úložiště radioaktivních odpadů v ČR Ing. Markéta Dvořáková
Z 12 Intervence státu při řešení ekologických škod vzniklých bývalou hornickou činností a následná revitalizace území Ing. Vladimír Šanda
Z 13 Nové směry a perspektivy sanace horninového prostředí po chemické těžbě uranu na ložisku Stráž Ing.Jiří Charvát, Pavel Kolář
Z 14 Problematika sanace zlatohorského rudního revíru Ing. Vladimír Vranka, Ing. Radovan Kukutsch,Ph.D.
Z 15 Zajišťování starých důlních děl Ing. Lubor Veselý, Ing. Kamil Šperlín
Z 16 Propadliny v jihomoravském lignitovém revíru Ing. Ivo Tichý, Ing. Jiří Janas, Ph.D.
Z 17 Odhad dlouhodobého vývoje složení důlních vod po uzavření ložiska doc. RNDr. Josef Zeman, CSc., doc. Dr. Ing. Miroslav Černík, CSc., Ing. Irena Šupíková
Z 19 Důlní činnost a rekultivace na Mostecku a Bílinsku Ing. Josef Halíř, Ph.D. , Ing. Lukáš Žižka