Seznam a texty přednášek HPVT 2014

Slavnostní zahájení

Kód Název Autoři
- 110. výročí přiznání názvu Vysoká škola báňská v Příbrami Prof. Ing. Vojtech Diner, CSc.
- DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA - 12 let činnosti Ing. Jiří Havelka

EVROPSKÉ HORNICTVÍ – TRADICE A PAMÁTKY

Kód Název Autoři
T 01 Historický význam obecného horního zákona z r. 1854 PhDr. JUDr. Vítězslav Urbanec, Ph.D.
T 02 Desetiletí geotechnického monitoringu na Dole Jeroným prof. RNDr. Zdeněk Kaláb, CSc.,
Ing. Markéta Lednická, Ph.D.,
Ing. Jaromír Knejzlík, CSc.,
Ing. Tomáš Kaláb
T 03 Těžba hnědého uhlí na lomu Most a přesun Děkanského kostela
50.let od rozhodnutí o záchraně gotické památky královského horního města Mostu
Ing. Zdeněk Brázda, Ph.D.,
Ing. David Paus, Ing. Tomáš Růžička,
Ing. Pavel Kounovský, Ing. Petr Kolman
T 04 Kaolinový důl v Nevřeni – Plzeňský kraj (včetně promítnutí krátkého filmu) RNDr. Martin Lang
T 05 Muzeum hutnictví stříbra a olova v Kovohutích Příbram Ing. Zdeněk Kunický
T 06 Zajištění Poštovní štoly v k.ú. Zlaté Hory v Jeseníkách a její zpřístupnění veřejnosti Ing. Jan Kotris
T 07 Historie, zaměření, výsledky, cíle a možnosti Spolku Řimbaba Mgr. Martin Čermák,
Ing. Josef Kovář,
Miroslav Zelenka
T 08 Velká válka 1914 -1918 a březohorský rudní revír PaedDr. Josef Velfl
T 09 Zaměstnanecké kolonie 1900 - 1938 v severních Čechách PhDr. Lubomír Procházka, CSc.
T 10 Rozšíření expozice Uran v českých dějinách v areálu Památníku Vojna,
pobočce Hornického muzea Příbram, příspěvkové organizace Středočeského kraje
Mgr. Václav Trantina

VĚDA, VÝZKUM A INOVACE V HORNICTVÍ

Kód Název Autoři
V 01 Geotechnický dohled při budování železničního Sudoměřického tunelu Ing. Milan Kössler, Mgr. Marián Steiger
V 02 Geotechnický monitoring při stavbě silničních tunelů Lochkov Ing. Radek Bernard, Ph.D., Jakub Bohátka
V 03 Biologie vod uranových ložisek Vítkov II a Zadní Chodov Karolína Hanusová, Vojtěch Hanus,
Šimon Markovič,
ThMgr. Ing. Fedor Markovič
V 04 Výzkum materiálu určeného pro konstrukci hlubinného úložiště
realizovaný v Podzemní laboratoři Josef
Ing. Jiří Štástka
V 05 Faktory ovlivňující metody stanovení míry samovznícení uhelné hmoty Ing. Václav Zubíček, Ph.D.
V 06 Titan v přírodních materiálech uranových dolů Vítkov II a Zadní Chodov v okrese Tachov Ing. Zoltán Bódi,
ThMgr. Ing. Fedor Markovič
V 07 Výsledky VaV projektů koordinovaných státní báňskou správou Ing. Antonín Taufer, CSc.,
Ing. Jan Macura
V 08 Připojovací a usměrňovací měření jámou ČSA 2 a jámou Mír 5 doc. Ing. Pavel Černota, Ph.D.,
doc. Ing. Hana Staňková, Ph.D.
V 09 K charakteristice současného stavu rozvoje vědy a vývoje (nejen) v ČR RNDr. Ing. Václav Němec, CSc.
V 10 Analýza využití a zajištění starých důlních děl v ČR Ing. Adéla Cibulcová,
doc. Ing. Petr Žůrek, CSc.,
Ing. Petr Urban, Ph.D.,
Ing. Beáta Gibesová
V 11 Je skutečně výroba stříbra a olova z příbramských rud již uzavřenou minulostí? Ing. Zdeněk Kunický
V 12 Klasifikační metody pro hodnocení stability lomových stěn v kamenolomech Ing. Jindřich Šancer, Ph.D.
V 13 Výzkum možností včasné detekce samovzněcovacího procesu na hnědouhelných deponiích

Ing. Jindřich Šancer, Ph.D.

ZAHLAZOVÁNÍ NÁSLEDKŮ HORNICKÉ ČINNOSTI V ČR

Kód Název Autoři
Z 01 Horní zákon a územní plánování Ing. Martin Malíř
Z 02 Postavení subdodavatelů a přeshraniční poskytování služeb Ing. Radim Mžyk
Z 03 Zahlazování následků po hornické činnosti s využitím odpadů po těžbě a úpravě Ing. Jan Kaňka, Ph.D.
Z 04 Využití biologicky rozložitelných odpadů při výrobě rekultivačních substrátů Ing. Kristýna Červená,
Ing. Barbora Lyčková, Ph.D.,         
Bc. Martin Migota
Z 05 Pedologický výzkum břehu a svahů jezera Most v letech 2013-2014 RNDr. Michal Řehoř, Ph.D.,
Ing. Marcela Šafářová,  Ph.D.,
Ing. Pavel Schmidt
Z 06 Sanace turonské zvodně kontaminované bývalou těžbou uranu v severních Čechách Mgr. Michal Rakušan,
Mgr. Vladimír Ekert  
Z 07 Opatření proti výstupům důlních plynů – ochrana nebo přítěž? Ing. Alena Orlíková
Z 08 I. etapa sanace odkaliště K I Ing. Miloš Veselý
Z 09 Komplexní řešení sanace výsypky kontaminované chlorovými látkami Mgr. Petr Brůček
Z 10 Zahlazování následků hornické činnosti – rekultivace Radovesické výsypky Milan Fraštia
Z 11 Způsoby sanace termicky aktivních uhelných odvalů Ing. Roman Tichánek, Ph.D.,
doc. Ing. František Tichánek, Dr.