Sekce Zahlazování následků hornické činnosti

Odborní garanti: RNDr. Kamila Trojáčková a Ing. Jaroslav Vandas

Kód

 Název

Autor
Z 00 GROSSFLÄCHIGE SANIERUNG DER HINTERLASSENSCHAFTEN DES URANBERGBAUS UND -AUFBEREITUNG IN THÜRINGEN UND SACHSEN, DEUTSCHLAND

M. HAGEN
A. T. JAKUBICK
WISMUT GmbH, Chemnitz, Germany

Z 01

Sanace odkališť WISMUT

M. HASSE
M. EXNER
F. PELZ
A. T. JAKUBICK
WISMUT GmbH, Chemnitz,  SRN

Z 02

Imobilizace kontaminantů „in-situ“ na dole Königstein – WISMUT GmbH příMou krystalizací BaSO4

G. ZIEGENBALG
Institut pro
technickou chemii, Freiberg, SRN
J. SCHREYER
WISMUT GmbH, Chemnitz, SRN

Z 03  Strategie obnovy hornické krajiny

Doc. Ing. Barbara STALMACHOVÁ, CSc.
VŠB TU Ostrava

Z 04 Ekologický monitoring poklesových kotlin na území Karvinska  

Mgr. Eva PERTILE
VŠB TU Ostrava

Z 05

Významné krajinné prvky v asanačně rekultivační činnosti Anetradiční formy rekultivace v klasických asanačně rekultivačních akcích na území městA Orlové

Ing. Anežka LATOVÁ
OKD, a.s., o. z. IMGE Ostrava

Z 06 Hodnocení odpadů z hlediska jejich využití k rekultivacím A ostatním stavbám

Ing. Dagmar SIROTKOVÁ
Ing. Petr TUŠIL
VÚV T.G.M. Praha

Z 07

Možnosti využití fytoremediace pro odstranění kontaminace způsobené těžkými kovy a radionuklidy

RNDr. Tomáš VANĚK
Ph.D, Mgr. P. SOUDEK
RNDr. Ing. Richard TYKVA
DrSc., Ing. I. KALIŠOVÁ

ÚOCHB AV ČR Praha

Z 08 Hodnocení prašnosti z plošných zdrojů po dobývání A Zpracování rud v oblasti Kutná Hora

MUDr. Zdeňka KRAHULCOVÁ
MUDr. Darina HARTLOVÁ
Ing. Ladislav  ŽALUD
KHS Stč. kraje Praha
RNDr. Jan MALEC, CSc.
ÚNS – výzkum s.r.o., Kutná Hora

Z 09

Zkušenosti s biologickou rekultivací na odkališti K III – Olešník při použití rekultivačního materiálu ekosol

RNDr. Petr HRDINA
REKKA s.r.o., České Budějovice
Z 10

Tvorba geodynamického modelu vybraného území v oblasti s povrchovou a hlubinnou těžbou ložisek NErostných surovin

Ing. Josef KALÁT, CSc.
Ing. Stanislav VOLF
Báňské projekty Teplice a.s.
Ing. Lenka HALOUNOVÁ, CSc.
Katedra mapování a kartografie, Fakulta stavební, ČVUT Praha  

Z 11 Sanace hořícího odvalu Dolu  Kateřina – Radvanice v Čechách

Ing. Zdeněk OSNER, CSc.
Ing. Jaroslav NĚMEC, DrSc.
a kolektiv spolupracovníků
Energie Kladno a.s.

Z 12 Staré ekologické zátěže po těžbě ropy v Jihomoravském  KRAJI
Obrazová příloha k přednášce
Ing. Jan BLAŽEJ, Ing. Petr DORDA, 
Moravské naftové doly Hodonín
Z 13 NETRADIČNÍ PŘÍSTUP PŘI ŘEŠENÍ ČIŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD

Ing. Jaroslav KALOUS
Ing. Ervín ŠIMA
Mgr. Antonín KOPŘIVA

SEPARA- EKO, spol. s.r.o. Brno
Ing. Pavel KOSCIELNIAK
DIAMO, s.p., o.z. GEAM Dolní Rožínka

Z 14

Rekultivační činnost

Ing. Jiří PÖPPERL
Sokolovská uhelná, a. s. Sokolov
Z 15

Velkoplošné rekultivace výsypkových těles

Ing. Jiří KAŠPAR, Bc.
Lenka MĚSKOVÁ
Mostecká uhelná společnost, a.s.

Z 16

Shrnutí výsledku 2. vegetačního období u provenienčního pokusu výsadby lesních dřevin na výsypce Březno

Jiří HRÁČEK
Severočeské doly Chomutov a.s.
Ing. Michal NECHANICKÝ
Projektové a lesnické činnosti Chomutov

Z 17

Průběh a zkušenosti z likvidace Východočeských uhelných dolů

Ing. Josef POMAHAČ
Ing. Igor NĚMEC
Východočeské uhelné doly Trutnov