49. ročník 2010 – texty přednášek

Sekce L

LEGISLATIVA

Odborní garanti: JUDr. Pavel Dvořák, JUDr. Jiří Filip

 

Kód Název Autor
Úvod

Tvorba energetických surovin v České republice a její perspektiva v nejbližší budoucnosti

prof. JUDr. Ing. Roman Makarius, CSc.,

ČBÚ Praha

L01

Legislativní činnost ČBÚ v období od IX. 2009 do IX. 2010

PhDr. JUDr. Vítězslav Urbanec, Ph.D.,
ČBÚ Praha
L02

Směrnice EU ve vztahu k bezpečnosti práce v hornictví

Ing. Jan Kaňka,
ČBÚ Praha
L03

Provozování zařízení uvedených na trh a jejich změny z pohledu legislativy ČR a EU

IIng. Dušan Havel,
ČBÚ Praha
L04 Řešení střetů zájmů při povolování hornické činnosti prof. JUDr.Ing.Roman Makarius, CSc.,

ČBÚ Praha

L05 Agenda sociálně zdravotních dávek ve státním podniku DIAMO Mgr. Zdenka Alexová

DIAMO, s. p.


 

 

Sekce T

EVROPSKÉ HORNICTVÍ – TRADICE A PAMÁTKY

Odborní garanti: Ing. Josef Bernard, Petr Kopečný, Ing. Jiří Šich, PaedDr. Josef Velfl

 

Kód Název

Autor   

T01

Vliv hornictví na vývoj města Kladna ve druhé polovině 19. století

PhDr. Zdeněk Kuchyňka

 

T02

Stříbrský rudní revír a 14. setkání hornických měst a obcí ČR ve Stříbře 10.-12.9.2010

Karel Neuberger
T03

Projekt Montanregion Krušné hory - Erzgebirge, hornická kulturní krajina UNESCO

Ing. Petr Bohdálek
T04

Historická těžba kamenečných břidlic v Kamenci na Rokycansku

RNDr. Martin Lang
T05

K zásluhám příbramského hornictva o vybudování kostelů na Březových Horách

PaedDr. Josef Velfl
T06

Prof. Ing. Dr. Karel Neset, DrSc. - profesor Hornicko-geologické fakulty VŠB v Ostravě

Mgr. Jindra Biolková, CSc.
T07 Historie likvidace dolů v Ostravsko - karvinském revíru Ostravská část Bc. Iveta Nemythová,
doc. Ing. Petr Žůrek, CSc.
 
T08 Historie dobývání železných rud v Krušných horách, situace hlavních ložisek a dnešní možnosti jejich ochrany RNDr. Michal Řehoř, Ph.D.,
Ing. Pavel Schmidt;
Ing. Tomáš Lang
T09 Obnova grafitového dolu - montánní turistika Bc. Viktor Weis
T10

Poslední hnědouhelný důl v České republice

Ing. Vratislav Procházka
T11

Prof. Ing. Martin Vavro, DrSc. - profesor Hornicko-geologické fakulty VŠB v Ostravě

Mgr. Petr Kašing

 

T12

Příbramská Stříbrná huť - minulost, tradice a současnost

Ing. Zdeněk Kunický
T13

Uhelné safari

Josef Gerthner

T14

Spolek Prokop Příbram a areál dolu Marie

Ing. Karel Škvor

T15

Na okraj regionálních soupisů technických památek v českých zemích

PhDr. Lubomír Procházka, CSc.

T16 Výtvarník Zdeněk Sýkora, student VŠB v Příbrami Mgr. Václav Trantina

 

T17 Důl Mauritius v Hřebečné - mimořádná montánní lokalita v západním Krušnohoří Ing. Petr Bohdálek;
RNDr. Michal Urban
T18 Serpentinity Rychlebských hor a Staroměstské vrchoviny RNDr. Stanislav Staněk
T19 Problematika Vstupu a zpřístupňování historických důlních děl z pohledu báňské legislativy Ing. Radovan Kukutsch, Ph.D.,
Ing. Martin Sedláček
T20 Důl Jeroným v Čisté: Sjednocení značení důlních děl Ing. Rudolf Tomíček,
Doc. RNDr. Zdeněk Kaláb, CSc., Ing. Markéta Lednická, Ph.D.,
Ing. Martin Šefrna

 

Sekce V

VĚDA A TECHNIKA  V HORNICTVÍ

Odborní garanti: Ing. Jan Macura, Ing. Tomáš Strakoš, Ph.D.

 

Kód Název Autor
V01

Problematika samovzněcování uhlí ve zpřístupňovaných lokalitách černouhelných dolů

prof.Ing. Boleslav Taraba, CSc.,Ing. Zdeněk Pavelek, PhD., prof. Ing. Pavel Prokop, CSc.
V02

Možnosti geosekvestrace CO2 v uhelných slojích a ložiskách uhlovodíků

Ing. Petr Němec,Ph.D., prof.Ing. Petr Bujok, CSc., Ing. Kamil Podzemský Ph.D., doc. Ing. Petr Konečný, CSc.
V03 Monitoring podzemních objektů v etapě užívání, 2010. Projekt výzkumu a vývoje ČBÚ č. 61-08. Ing. Kamil Podzemský, Ph.D. a kolektiv
V04 Termicky aktivní odvaly v ostravské a petřvaldské části OKR a jejich rizika na životní prostředí Dr. Ing. Petr Jelínek
V05 Bezpečnost vícesekčních plovoucích pásových dopravních tras - prezentace výsledků projektu č. 62-08 doc. Ing. Leopold Hrabovský, Ph.D.
V06 Výsledky projektů VaV ČBÚ uplatněné v praxi Ing. Petr Šelešovský,
Ing. Robert Pilař
V07 Výzkumný fond pro uhlí a ocel-příležitost pro české organizace (Research Fund for Coal and Steel) Ing. Marcela Šafářová, Ph.D.
V08 Výzkum pokusných ploch ponechaných přirozené sukcesi a rekultivovaných různými typy zúrodnitelných zemin na lokalitách Severočeských dolů a.s. RNDr. Michal Řehoř,Ph.D., Ing. Pavel Schmidt, Ing. Markéta Hendrychová
V09 Dobývání v hnědouhelných lomech podkrušnohorské oblasti Ing. Jan Žďárský, CSc.
V10 Prvky separátního větrání Ing. Antonín Strung
V11 Sanace radioaktivní zátěže po zpracování uranových rud v oblasti Mydlovar Ing. Ladislav Hešnaur, Ing. Václav Plojhar, Josef Vacek, František Schuster