Sekce Horní právo

Odborní garanti: JUDr. Pavel Dvořák, Ing. Miroslav Šťastný

Kód Název přednášky Autor
L 1 horní právo po novelách v roce 2001 a 2002 Prof. JUDr. Ing. Roman MAKARIUS, CSc. 
(Český báňský úřad Praha)
L 2

výklady a stanoviska k některým problémům Horního   práva, zejména  ve  světle   analýzy

JUDr. Neklan PACÁK
(Český báňský úřad Praha)
L 3

k  některým   problémům   nakládání     výbušninami po   přijetí zákona  č. 315/2001Sb.

JUDr. Vítězslav URBANEC,
Ing. Otto KYSELA
(Český báňský úřad Praha)
L 4

nové požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci pO Novele zákoníku práce, nařízení vlády, vyhláška čbú

Mgr. Petr NOVÁK
(Český báňský úřad Praha)
L 5

povolování hornické činnosti a činnosti Prováděné hornickým způsobem z pohledu zkušeností obú

Ing. Jiří JANAS
(Obvodní báňský úřad Brno)
L 6

změny v placení úhrad z vydobytých nerostů na Výhradních ložiskách

Ing. Jindřich STIEBITZ
(Český báňský úřad Praha)
L 7

požadavky na bezpečnost při zdolávání havárií  v dolech a při těžbě ropy a zemního plynu (vyhláška  čbú č. 71/2002 sb.)

Ing. František ŠEVČÍK
(Český báňský úřad Praha)
L 8

vyhrazená elektrická zařízení ve světle nové právní  úpravy a bezpečnost provozu  elektrických  technických zaŘízení používaných při hornické   činnosti (vyhlášky  čbú  č. 74/2002 a 75/2002 Sb)

Ing. Dušan HAVEL
(Český báňský úřad Praha)
L 9

vybraná důlní zařízení ve vazbě na zákon o technických požadavcích na výrobky a Bezpečnosti při provozování hornické činnosti (vyhláška čbú č. 73/2002 sb.)

Ing. Jaroslav PÁLENÍK
(Český báňský úřad Praha)