Sekce Z

Zahlazování následků hornických činností

  Odborní garanti:  
 
RNDr. Kamila Trojáčková, Ing. Jaroslav Vandas a Mgr. Ing. Jan Slezák

Úterý 12. října 2004 od 14.00 hodin do 17.00 hodin

Z 01 Mine water treatment - alternative methods for source reduction
(Čištění důlních vod – alternativní metody pro redukci zdrojů)
Ulf Jenk, Jürgen Meier, WISMUT GmbH, Německo
Z 02 Optimization of the Mine Water Treatment Plant at Ronneburg - Effect of the  Pumping Rate on the Mine Water Quality and Treatment Process
(Optimalizace čističky důlních vod v Ronneburgu – Vliv velikosti čerpání na kvalitu důlních vod a proces čištění)
Hüttl, M., Paul, M., Jakubick, A. , WISMUT GmbH, Německo
Z 03 Rozna Mine Waste Water Treatment Facility – Some Experience with Feasibility Study Preparation
(Čištění důlních vod na úpravně dolu Rožná – Některé zkušenosti s přípravou studie proveditelnosti)
Buffington, D., Slezak, J., Pinncok, Allen and Holt, Colorado, USA/DIAMO s. p.
Z 04 Zirovski Vrh Uranium Mine, Slovenia - Case History
(Uranový důl Žirovski Vrch, Slovinsko – Případová historie)
Logar, Z., Rudnik Zirovski Vrh, Slovinsko

Čtvrtek 14. října 2004 od 9.00 hodin do 12.00 hodin

Z 05 Stavby na území po hornické činnosti
Ing. Jiří Kašpar, Bc. Lenka Měsková, MUS a. s., Most
Z 06 Důlní vody a jejich  začlenění v legislativě České republiky
Doc. Ing. Arnošt Grmela, CSc., Andrej Blažko, VŠB - TU Ostrava
Z 07 Modelování postupu, monitoringu průběhu zatápění podzemí a technické řešení přípravy čištění důlních vod po ukončení těžby na ložisku Rožná
Ing. Petr Kříž, RNDr. Petr Navrátil, Ing. Jiří Jež, DIAMO, s. p., o. z. GEAM Dolní Rožínka
Z 08 Relační databáze při monitoringu důlních a dalších znečištěných vod důlních podniků
Doc. Dr. Ph.D. Vladimír Homola, VŠB -TU Ostvava
Z 09 Bilancování vyváděných kontaminantů v rámci sanace horninového prostředí na ložisku Stráž
Ing. Ph.D. Jiří Mužák, Ing. Jiří Charvát, Pavel Kolář, Eva Pisková, DIAMO, s. p., o. z. TÚU Stráž pod Ralskem
Z 10 Rekultivace fytotoxických lokalit kontaminovaných uhelnou hmotou a důlními vodami v oblasti Severočeské pánve
RNDr. Michal Řehoř, VÚHU, a.s. Most
Z 11 Technologie čištění důlních vod na uranových ložiscích Horní Slavkov a Příbram
Ing. Ladislav Kramář, DIAMO, s. p., o. z. SUL Příbram
Z 12 Efektivní zahlazování následků hornické činnosti
Mgr. Antonín Kopřiva, Separa-Eko, s.r.o. Brno, Doc. RNDr. Josef Zeman, CSc., Masarykova univerzita v Brně

Čtvrtek 14. října 2004 od 14.00 hodin do 17.00 hodin

Z 13

Modernizace čištění volných a drenážních vod – důsledek po zpracování uranových rud na CHÚ MAPE Mydlovary
Ing. Pavel Urban, Ing. Pavel Starý, DIAMO, s. p., o. z. SUL Příbram

Z 14 Požadavky na zajištění S-R staveb menšího rozsahu v rámci jejich začlenění do průmyslové krajiny ostravsko – petřvaldské oblasti Moravskoslezského kraje
Ing. Květoslava Hrubá, Ing. Vítězslav Nešporek, DIAMO, s. p., o. z. ODRA Ostrava
Z 15 Nakládání s vodami na o. z. TÚU  Stráž pod Ralskem
Ing. Josef Fait, Mgr. Vladimír Ekert, Ing. Vladimír Wasserbauer, DIAMO, s. p., o. z. TÚU Stráž pod Ralskem
Z 16 Výzkum geochemických procesů na lokalitách po ukončené těžbě nerostů
RNDr. Rafael Krška, RNDr. Jiří Slovák, AQUATEST a.s., Praha
Z 17 Radioaktivní látky v říčních dnových sedimentech a plaveninách v ČR za období 1999-2003
E. Hanslík, E. Kalinová, M. Brtvová, D.Ivanovová, B. Sedlářová, J. Svobodová (VÚV T.G.M. Praha), M. Rieder (ČHMÚ Praha), J.  Medek (PL Hradec Králové), K. Forejt (PV Praha), L. Vondrák (POh Teplice), K. Jahn (PM Brno), J. Jusko (POd Ostrava)

Anotace přednášek (česky)