Sekce L

HORNÍ PRÁVO A LEGISLATIVA

Odborní garanti :
JUDr. Pavel DVOŘÁK a Ing. Miroslav ŠŤASTNÝ

Úterý 12. října 2004 od 14.00 hodin do 17.00 hodin

L 01 Základní změny v horním právu po vstupu České republiky do Evropské unie (včetně informací o připravovaném návrhu novely horního zákona)
JUDr. Pavel Dvořák, ČBÚ Praha
L 02 Předpokládaný vývoj právních úprav na základě dokumentů přijímaných v rámci EU (včetně informace o pracích na návrhu Směrnice EU a Rady o nakládání s odpady z těžebního průmyslu)
Ing. Jan Kaňka, ČBÚ Praha
L 03 Aplikace správního řádu v rámci státní báňské správy
Doc.JUDr. Josef Staša, CSc., PF UK Praha
L 04 Příprava nové vyhlášky o požadavcích na kvalifikaci a odbornou způsobilost a o ověřování odborné způsobilosti zaměstnanců k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem
Ing. Andrej Blažko, ČBÚ Praha

Čtvrtek 14. října 2004 od 9.00 hodin do 12.00 hodin

L 05 Vyhláška č. 392/2003 Sb., o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem
Dipl.Ing. Jaroslav Páleník, Ph.D, ČBÚ Praha
L 06 Postup orgánů státní báňské správy v oblasti nakládání s výbušninami (informace o nové právní úpravě, dosavadní zkušenosti z aplikační praxe)
Ing. Otto Kysela, ČBÚ Praha 
L 07 Nové právní úpravy v oblasti horního práva (informace o právních předpisech, zejména vyhláškách ČBÚ publikovaných v období roku 2004 ve Sbírce zákonů)
JUDr. Libuše Brádlerová, ČBÚ Praha