Sekce G

Mezinárodní sekce GEOETIKA

Odborní garanti:

 Ing. RNDr. Václav Němec, CSc.

Doc. Ing. Lidmila Němcová, CSc.

viceprezident Mezinárodní asociace geologů pro
mezinárodní rozvoj (AGID)
předsedkyně Společnosti pro etiku v ekonomice

 

Obecné problémy geoetiky

Kód

Název

Autor

GA 1 Actual development of geoethics

Současný vývoj geoetiky

Václav Němec
(Czech Republic)
GA 2 Scientific information: problems and responsibilities

Vědecké informace: problémy a odpovědnosti

Giuseppe Di Capua.
Silvia Peppoloni
(Italy)
GA 3 Challenge for searching new geoethical trajectories of development

Výzva k hledání nových geoetických trajektorií vývoje

Lidmila Němcová
(Czech Republic)
GA 4 Establishment of international consensus on the revision of the systematics in petrology as a case study of geoethical process

Dosažení mezinárodního souhlasu při revizi petrografického systému jako případová studie geoetického procesu

Niichi Nishiwaki,
Junko Nakajima
(Nippon)

 

Geoetické problémy při průzkumu a využívání nerostných surovin

Kód Název

Autor

GB 1 Ethical components of managerial decisions in the conditions of the general economic crisis

Etické složky v manažerských rozhodováních v podmínkách obecné hospodářské krize

Natalija Nikitina
(Russian)
GB 2 Ethical aspects in codes and guidelines for the geological properties evaluation

Etická hlediska v směrnicích a pokynech pro hodnocení geologických vlastností

Alicja Byrska-Rąpała
(Poland)
GB 3

The raw material initiative – chance for Europe?

Nová surovinová iniciativa – šance pro Evropu?

Petr Rambousek
Pavel Kavina
(Czech Republic)
GB 4 The declaration about proclaming natural resources as the common property of the mankind

Deklarace o prohlášení přírodních zdrojů za obecný majetek lidstva

Rza R. Kafarov
(Azerbaijan)
GB 5 Геоэтические проблемы бурения скважин в осложненных условиях
Geoethical problems of well drilling under the complicated conditions

Geoetické problémy a perspektivy získávání hydrátů přírodního plynu

 

Valerij Čistjakov
(Russia)

 

Geoetické problémy v ochraně životního prostředí

Kód Název Autor
GC 1 Научные аспекты и состояние комплексных, комбинированных технологий геоэкологической безопасности ведения работ на объектах атомного энергопромышленного комплекса

Scientific aspects and situation of combined geo-ecologically safe technologies in works at industrial complexes of atomic energy

Vědecké aspekty a stav komplexních kombinovaných technologií geoekologické bezpečnosti práce v objektech atomového energeticko-průmyslového komplexu

A. L. Nikolskij
O. I. Knjazev
E. B. Solnceva
(Russia)
GC 2 Experiences with monitoring of landslide in Sofia’s suburbs of Filipovtsy

Zkušenosti s monitorováním sesuvů půdy na sofijském předměstí Filipovce

Petko Slavov
Peter Stoinov
(Bulgaria)
GC 3 Risk assessment of contaminated industrial sites – The responsibility of geoscientists

Odpovědnost pracovníků ve vědách o Zemi při hodnocení kontaminací na dříve průmyslově využívaných lokalitách

Hannes Thiergärtner
(Germany)
GC 4 Public participation in environmental decision-making

Účast veřejnosti při rozhodování o životním prostředí

Jaroslav Chyba
(Czech Republic)

 

 

Planetární aspekty geoetiky

Kód Název Autor
GD 1 Etické aspekty ovlivňování globálního klimatu

Ethical aspects of influencing the global climate

Šárka Kalužničinová
Ivan Landa
Andrea Hlavová
(Czech Republic)
GD 2 Global warming and ethics

Globální oteplování a etika

 

Karel Pazlar
(Canada)
GD 3 The international year of Planet Earth: Summary of the Czech programme and achievements in 2007-2009

Mezinárodní rok planety Země: Souhrn českého programu a dosažené výsledky v letech 2007 – 2009

Veronika Štědrá
Národní komitét MRPZ
(Czech Republic)
GD 4 Earthlearningidea – an initiative for the International year of Planet Earth and beyond

Earthlearningidea – iniciativa nejen pro Mezinárodní rok planety Země

Chris King
Peter Kennett
Elizabeth Devon
(England)
GD 5 The significance of geoethics in planetary protection and space research

Význam geoetiky v ochraně planet a vesmírném výzkumu

 

J.Martinez-Frias
V. Němec
R.De La Torre
G. Horneck
(Spain, Czech Republic, Germany)
GE 1 My approach to geoethics (letter to the convenors)

Můj přístup ke geoetice (dopis pořadatelům)

Adrian Kertesz MD
(Argentina)
 

 

Sekce L

LEGISLATIVA

Odborní garanti: JUDr. Pavel Dvořák, Ing. Miroslav Šťastný

 

Kód Název Autor
L01

Praktické zkušenosti s aplikací zákona č. 106/1999 Sb.

PhDr. JUDr. Vítězslav Urbanec, Ph.D.,
ČBÚ Praha
L02

Legislativa v oblasti těžebních odpadů

Ing. Jan Kaňka,
ČBÚ Praha
L03

Návrh zákona o označování a sledovatelnosti výbušnin

Ing. Otto Kysela,
ČBÚ Praha
L04

Další legislativní činnost ČBÚ v letech 2008 a 2009
(se zaměřením na tvorbu vyhlášek)

JUDr. Ladislav Šouša,
ČBÚ Praha

 

Sekce T

EVROPSKÉ HORNICTVÍ – TRADICE A PAMÁTKY

Odborní garanti: Ing. Josef Bernard, Petr Kopečný, Ing. Jiří Šich, PaedDr. Josef Velfl

 

Kód Název

Autor   

T01

Autor s hornickou tematikou Jan Čáka osmdesátiletý

PaedDr. Josef Velfl

 

T02

Obnova grafitového dolu a jeho zpřístupnění veřejnosti

Viktor Weis

 

T03

Historie vzniku důlních prostor Dolu Jeroným podle dochovaných map a náčrtů

Doc.RNDr. Zdeněk Kaláb, CSc.
Ing. Markéta Lednická
T04

Památníky důlní katastrofy na Březových Horách z roku 1892 a drobné poznámky o osudech pozůstalých po obětech katastrofy

Jaroslav Korbel
T05

Příspěvek ke zprovoznění technické památky Důl Jeroným Čistá

Doc. Ing. Petr Žůrek, CSc.
Doc. Ing. Robert Kořínek, CSc.
Ing. Radovan Kukutsch
T06

Přeměna podkrušnohoří vlivem hlubinné důlní činnosti

Ing. Vratislav Procházka
T07

Historie a současnost dobývání nerostných surovin státu Sarawak na ostrově Borneo

RNDr. Michal Řehoř, Ph.D.
Ing. Lukáš Žižka
Ing. Tomáš Lang
T08

Vizuální monitoring na lokalitě Čistá, Důl Jeroným

Ing. Radovan Kukutsch Ph.D.

 

T09

Seizmické zatížení lokality Dolu Jeroným v období kraslického roje v roce 2008

Doc.RNDr. Zdeněk Kaláb, CSc. Ing. Markéta Lednická
Ing. Jaromír Knejzlík
T10

Nová literatura k technickým památkám na území Slovenska

PhDr. Lubomír Procházka, CSc.

 

T11

Josef Theurer, první rektor Vysoké školy báňské v Příbrami

Mgr. Václav Trantina

 

T12

Geotechnický průzkum Florentinské štoly

RNDr. Blanka Levá

 

T13 Antonín Alis a báňské podnikání na Příbramsku

Jan Antonín Alis und das Příbramer Bergbauunternehmen

 

PaedDr. Josef Velfl

 

 

Sekce V

VĚDA A TECHNIKA  V HORNICTVÍ

Odborní garanti: Ing. Jan Macura, Ing. Tomáš Strakoš, Ph.D.

 

Kód Název Autor
V01

Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací

Ing. Jan Macura
(ČBÚ Praha)
V02

Potenciální dopady výstavby hlubinného úložiště  radioaktivních odpadů v ČR na životní prostředí

RNDr. Michal Řehoř, Ph.D.
(VÚHU, a.s.)
Vratislav Ondráček

(Severočeské doly, a.s.)
doc. Dr. Mgr. Miroslav Šálek

 

Výsledky vybraných projektů ukončených v roce 2008

Kód Název Autor
V03 Strategie přípravy porubů a možnosti zesilování výztuží dlouhých důlních děl v oblastech akutně ohrožených otřesy. Projekt č. 44-06 Ing. Jiří Ptáček, Ph.D.
Doc. Ing. Petr Konečný, CSc.
Doc. Ing. Richard Šňupárek, CSc.
Ing. Petr Koníček, Ph.D.
(ÚG AV ČR)
V04 Poznatky z řešení projektu č. 48-06
„Navržení nového typu uzavíracích hrází z hlediska konstrukce a použitých materiálů, bezpečnosti pracovníků v hlubinných dolech a v podmínkách podzemního stavitelství“
Ing. Petr Šelešovský
(VVÚU, a.s)
doc. Ing. Petr Janas, CSc.
(VŠB – TU Ostrava)
V05 Poznatky z řešení projektu č. 50-06
„Zvýšení provozní bezpečnosti a spolehlivosti těžních strojů modernizací tlakovzdušných brzdových ústrojí“
Ing. Jan Houdek, Ph.D.
(INCO engineering, s.r.o.)
V06 Kritéria pro stanovení spolehlivosti programovatelných systémů a ovládacích prvků (projekt č. 54-07) doc. Ing. Karel Chmelík
doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
(VŠB-TUO, EI)
Ing. Martin Vinklárek
(DIOS s.r.o)
V07 Projekt VaV ČBÚ 56-07 „Zajištění provozní bezpečnosti práce a provozu při těžbě zemního plynu z uzavřených černouhelných dolů“ Ing. Petr Němec
Ing. Georges Takla, CSc.(ENERGIE stavební a báňská, a.s.)
V08 Ochrana zaměstnanců před důsledky průtrží hornin a plynů (projekt č. 57-07) prof. Ing.Vlastimil Hudeček,CSc.

prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr.h. c.,

prof. Ing. Jaroslav Dvořáček, CSc.

Ing. Petr Urban, Ph.D.

Ing. Petr Michalčík

(VŠB-TUO, HGF)

Ing. Milan Stoniš

Ing. Radislav Sojka

Ing. Jaroslav Fencl

(Green Gas Paskov)

V09 Trhací práce a jejich vliv na stabilitu závěrných lomových stěn (projekt 58-07) Ing. Milan Těšitel

Ing. Milan Těšitel

Ing. Pavel Barták

Ing. Vladislav Adamík, CSc,

Petr Vlček, Bc.

(SD Vrtné a trhací práce, a.s.)