GEOETIKA
Této sekce se účastní přední odborníci na geoetiku z mnoha zemí.
Letošní program je dělen mezi tato témata:
Problémy průzkumu, těžby, a energetiky
Podpora umění pro geoetiku a geovýchovu
Rizika v přírodních vědách a nanotechnologii
Environmentální problémy
Geoetické aspekty případu L´Aquila
Součástí konference je pracovní schůze AGID pro geoetiku.

Odborní garanti: Václav Němec, CSc., RNDr. JUDr. Jaroslav Chyba, DrSc., Prof. Ing. Petr Louda, CSc., Doc. Ing. Lidmila Němcová, CSc.
Místo konání: Praha, Příbram
Termín konání: 13. – 18. října 2013


Úvodní přednášky

GA 01 GEOETHICAL PRINCIPLES FOR BALANCING THE INTERESTS OF GOVERNMENT, LOCAL COMMUNITIES AND ABIOTIC NATURE IN LEGISLATIVE DECISIONS (CASE STUDY)
Geoetické postupy pro vyváženost zájmů vlády, místních komunit a abiotické přírody v legislativních rozhodováních (případová studie)
N. K. Nikitina
GA 02 GLOBAL CHALLENGETO CHANGE WAYS OF THINKING AND ACTING
Globální výzvy ke změně způsobů myšlení a jednání
L. Němcová
GA 03 IMPORTANCE OF GEOSCIENCES INFORMATION IN CASE OF NATURAL HAZARD
Důležitost geo-vědeckých informací v případech přrodních nebezpečí
N. Nishiwaki

Problémy průzkumu, těžby, a energetiky

GB 01 MINING AND EXPLORATION PRACTICE IN MONGOLIA AND GEOETHICAL ASPECTS
Těžební a průzkumná praxe v Mongolsku a geoetická hlediska
Ochir Gerel
GB 02 ETHICAL PROBLEMS IN REPORTING GEOLOGICAL EXPLORATION DATA AND ITS USE IN PLANNING OF MINING ACTIVITY
Etické problémy při sdílení geologicko-průzkumných dat a jejich použití pro plánování těžební činnosti
M. Nieć
GB 03 SOCIAL RESPONSIBILITY CONCEPT AND STRATEGY FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE ENERGY SECTOR AND PRINCIPLE OF GEOETHICS
Pojem společenské odpovědnosti a strategie udržitelného rozvoje v sektoru energetiky ve vztahu ke geoetickým principům
A. Byrska-Rapala
GB 04 GAS HYDRATES - SOURCE OF ENERGY OR GEOTECHNICAL HAZARDS?
Plynové hydráty – zdroj energie nebo geotechnická nebezpečí?
V. K. Čistjakov
GB 05 ETHICAL PROBLEMS OF SUBSOIL USE
Etické problémy využívání nerostného bohatství
M. A. Komarov

Podpora umění pro geoetiku a geovýchovu

GC 01 GEOLOGY AND ART
Geologie a umění
A. Baucon
GC 02 ART AS A MEANS FOR INCREASING SENSIBILITY TO SPIRITUALITY, SUSTAINABILITY AND GEOEDUCATION
Umění jako prostředek ke zvýšení vnímavosti pro spiritualitu, udržitelnost a geovýchovu
L. Němcová
GC 03 J. W. GOETHE – GEOLOGIST OF THE KARLSBAD REGION
J. W. Goethe – geolog Karlovarského kraje
V. Němec

Rizika v přírodních vědách a nanotechnologii

GD 01 MASS GEOSCIENCE AWARENESS AND COMMUNICATION COULD HAVE SAVED THOUSANDS KILLED IN HIMALAYAN FLASH FLOODS AND ASIAN TSUNAMI
Hromadné povědomí o geovědách a náležité předávání zpráv mohly zachránit tisíce obětí přívalových dešťů v Himalájích a tsunami v Asii
A. D. Ahluwalia
GD 02 RESPONSIBILITY OF GEOSCIENTIST WHO ASKED TO PUBLISH INFORMATION ON THE PREDICTED NATURAL HAZARD – SEVERAL CASE STUDIES
Odpovědnost geovědců požadujících zveřejnění informací o předpovědi přírodních nebezpečí; několik případových studií
N. Nishiwaki
GD 03 LIABILITY FOR PREDICTION IN GEOPHYSICS AND HYDROLOGY
Odpovědnost za předpověď v geofyzice a hydrologii
J. Chyba
GD 04 THE RISKS AND BENEFITS OF NANOTECHNOLOGY
Rizika a přínosy nanotechnologií
P. Louda
GD 05 THE RISKS AND BENEFITS OF NANOMATERIALS
Rizika a přínosy nanomateriálů
T. Bakalová
GD 06

ACTUAL ASPECTS OF ESTIMATING INFLUENCE OF MINING ACTIVITIES ON THE ENVIRONEMENT
Problémy s odstraněním fenomenologické deformace současné vědy

Lokajíček, Kundrát, Procházka
GD 07 INTRODUCTION OF THE G-EVER AND IMPORTANCE OF GEOETHICAL ELEMENTS IN RISK MANAGEMENT
Představení G-EVER a význam geoetických prvků v oblasti řízení rizik
N. Nishiwaki
GD 08 UN Climate Panel Reports: A Reliable Risk Assessment?
Zprávy klimatické komise OSN: Spolehlivé posouzení rizik?
V. Kremlík

Enviromentální problémy

GE 01 GEOLOGICAL FACTORS IN CONCEPTS OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND SUSTAINABILITY
Geologické faktory v ochraně a udržitelnosti životního prostředí
V. Němec
GE 02 ACROECOLOGIC VALUATION OF ORGANIC WASTE IN DIFERENT TECHNOLOGIES OF STORAGE
Agroekologické hodnocení organických odpadů při různých technologiích skladování
Zaharinov, Shindarska, Garvanska, Kirov, Baykov
GE 03 MICROBIOLOGICAL EVALUATION OF SEWAGE SLUDGE IN TERMS OF POSSIBILITY OF APPLICATIONS IN SOIL AS A FERTILIZER
Mikrobiologické hodnocení kalů z odpadních vod z hlediska možností jejich využití jako půdního hnojiva
Baykov, Popova, Zacharinov,  Marinova-Garvanska, Kaleva, Kirov
GE 04 LARGE STOCKPILES OF PHOSPHOGYPSUM - EXPERIENCE WITH TESTING, EVALUATION AND SOME RECOMMENDATIONS ON PROCESSING
Rozsáhlé zásoby fosfátové sádry - zkušenosti s testováním a hodnocením a několik doporučení ke zpracování
Krylova, Radušinsky, Solnceva

Ostatní

GF 01

POLEMICS ABOUT L´AQUILA CASE IN ITALY – ACTUAL SITUATION
Polemiky kolem aquilského případu v Itálii – aktuální situace

A. Alberti
GF 02 L´AQUILA 2009 EARTHQUAKE AND EFFORTS TO MISUSE GEOETHICS (PERSONAL TESTIMONY)
Zemětřesení v Aquile (2009) a pokusy o zneužití geoetiky (osobní svědectví)
V. Němec
GF 03 ASPECTS OF L´AQUILA EARTHQUAKE PREDICTION
Aspekty předpovědi zemětřesení v L´Aquile
Kalenda, Neumann, Procházka
GF 04 POSITIVE EXPERIENCES WITH THE EARTHQUAKES PREDICTABILITY
Kladné zkušenosti s předpověditelností zemětřesení
Kalenda, Neumann, Ouzounov, Procházka
GG 01 SPECIAL PROBLEMS OF GEOETHICS TO BE SOLVED IN A NEAR FUTURE
Geoetické problémy, které je třeba řešit v blízké budoucnosti
V. Němec
GH 01 GEOCHEMICAL CHARACTERIZATION AND MODELLING OF THE SOURCE ROCKS CENOMANO-TURONIAN  (CRETACEOUS) OF THE DJEBEL BOTTENA (SOUTH EAST AREA OF  CONSTANTINE-ALGERIA)
Geochemická charakterizace a modelování cenomansko-turonských (křídových) zdrojových hornin v Djebel Bottena (jv. oblast Constantine v Alžírsku)
Sadaoui, Khelif, Bensekhria