doc. PhDr. Josef Haubelt, DrSc.

 

Stručně o geologických a geotechnických pracech Eduarda Suesse

 

 

Dne 15.listopadu 1849 podepsal císař rakouský  František Josef I. v Schönbrunnu výnos o založení Říšského geologického ústavu. Podnět k  tomuto aktu dal báňský rada Wilhelm Haidinger (1795-1871), který  po studiích a  cestách po Evropě působil v Lokti, kde v letech 1827 až 1840 pracoval spolu s bratry v manufaktuře na výrobu porcelánu. Od roku 1840 byl správcem mineralogických sbírek Dvorské komory a v roce 1846 zakládajícím členem vídeňské Akademie věd. Dne 27. července 1849  předložil ministru zemědělství a hornictví Ferdinandu von Thinnfeldovi (ten se stal členem vlády roku 1849 rozhodnutím říšského sněmu v Kroměříži) návrh, aby Franz von Hauer (1822-1899), který končil tříletou službu v Montanistickém muzeu (bylo založeno v roce 1835), byl jmenován profesorem geologie. Thinnfeld, ostatně Haidingerův švagr, odpověděl už 24. srpna rovněž dopisem se sdělením, že jeho záměrem je vybudovat ústav pro geologický výzkum: „Světoznámé jsou ústavy, které byly založeny v Anglii a dílem též ve Francii a které tam jsou vydržovány státem, za účelem co nejpřesněji prozkoumat geognostické poměry celého státu.“ Prvním ředitelem ústavu se stal v letech 1849 až 1866 Haidinger. Hauer, který se v začátcích své geologické práce těšil přízni kancléře knížete Klementa Václava Nepomuka Lothara Metternicha (1773-1859), se tehdy stal prvním geologem ústavu. V letech 1866 až l885 byl druhým jeho ředitelem a tedy Haidingerovým nástupcem.

 

Vídeňský ústav byl v prvních dvaceti letech svého působení ústavem celorakouským. Jeho geologové tedy pracovali i v zemích koruny české a koruny uherské. Teprve se vznikem Rakousko-Uherska v roce 1867, po založení Uherského geologického ústavu se sídlem v Budapešti v roce 1869, se působnost vídeňského ústavu omezila na Předlitavsko. Jeho další ředitelé přišli do Vídně z mimorakouských zemí. Třetím ředitelem ústavu  byl v letech 1885 až 1892 rodák z Beckova u Nového Města nad Váhom Dionýz Štúr (1827-1893), tedy Slovák, vlastně „Uher“. Poslední dva ředitelé z let před zánikem Rakouska-Uherska se narodili dokonce mimo monarchii. Guido Carl Heinrich Hector Stache (1833-1921), který řediteloval v letech l892 až 1902, se narodil v Namslau (dnes Namysłow) u Vratislavi a byl tedy rodem Slezan, tehdy vlastně Prus.  V letech 1902 až 1919 řediteloval rovněž rodem Slezan z Pruska, dokonce rodák z „Breslau“ (z Wroclawi – Vratislavi) Emil Ernst August Tietze (1845-1931). Vedení ústavu bylo v letech 1885 až 1917 vlastně „mezinárodní“.

 

 V letech 1849 až 1918 pracovalo v Čechách, na Moravě a v tehdejším Rakouském Slezsku celkem sedmnáct ústavních geologů. Z nich např.  na Českomoravské vrchovině  pracovali zejména rodák  z Tyrolska Ferdinand von Andrian-Werburg (1835-1913) – v ústavu působil v letech 1857 až 1869, v Mrakoticích u Znojma narozený Moravan Franz Foetterle (1823-1876) – v ústavu působil v letech 1849 až 1876,  Slovinec z Ljubljany Karel Hinterlechner (1874-1932) – v ústavu působil v letech 1898 až 1918, rodák z Pardubic Jaroslav Jiljí Jahn (1865-1934) – v ústavu byl v letech 1893 až 1899, Vídeňák August Karl Rosiwal (1860-1823) – v ústavu působil v letech 1891 až 1918,  nám už známý  Emil Ernst August Tietze a rodák z Prahy  Heinrich Wolf (1825-1882) – v ústavu byl v letech 1852 až 1882. Mimořádný význam měly práce, které konal na moravské části Českomoravské vrchoviny rodák z Vídně Franz Eduard Suess (1867-1940), ústavní geolog z let 1893 až 1896. Na území dnešní České republiky tedy pracovalo rovněž „mezinárodní“ sdružení geologů, většinou „cizinců“. A to by mohlo být jednou z příčinu toho, proč se na jejich činnost i dnes vlastně „pozapomnělo“. Ústav byl vídeňský, na jeho geologických aktivitách v českých zemích se geologové českého jazyka podíleli  jenom málo. Proč tedy nezapomínat?

 

Mapovací práce byly ovšem hlavní náplní geologů ústavu z Vídně. Jejich výsledek však bylo nutno vyjádřit i slovem. Z tohoto hlediska má základní význam čtyřdílná syntéza Bau und Bild Österreichs (Stavba a obraz Rakouska, 1903). Autorem prvního dílu o 322 stranách Bau und Bild der böhmischen Masse (Stavba a obraz Českého masivu) byl už zmíněný  Franz Eduard Suess, roku 1891 doktor filozofie na univerzitě ve Vídni, v letech 1893 až 1908 zprvu asistent a pak adjunkt a geolog vídeňského ústavu; habilitoval se ve Vídni, od roku 1901 byl mimořádným profesorem geologie ve Vídni, v roce 1911 přešel na německou techniku v Praze a v témže roce se vrátil jako řádný profesor geologie na univerzitu ve Vídni. Druhý díl o 320 stranách s názvem Bau und Bild der Ostalpen und Karstgebietes (Stavba a obraz východních Alp a území Krasu) napsal Carl Diener  (1862-1928), který se ve Vídni narodil, ve Vídní vystudoval a ve Vídní na univerzitě se stal roku 1897 profesorem geologie a v roce 1903 profesorem paleontologie. Třetí díl o 260 stranách Bau und Bild der Karpaten (Stavba a obraz Karpat) napsal rodák z Karlovy Huti-Lískovce u Frýdku Victor Uhlig (1857-1911), který vystudoval ve Štýrském Hradci a ve Vídni, v letech 1883 až 1891 působil v Říšském geologickém ústavu, v letech 1891 až 1900 byl profesorem mineralogie a geologie na německé technice v Praze a pak na katedrách geologie a paleontologie ve Vídni. Konečně čtvrtý díl o 192 stranách Bau und Bild der Ebenen Österreichs (Stavba a obraz nížin Rakouska) napsal Rudolf Hoernes (1850-1912), který se narodil i vystudoval ve Vídni, v letech 1873 až 1876 působil na vídeňském ústavu a od roku 1876 jako profesor geologie a paleontologie na univerzitě ve Štýrském Hradci. Úvodem svazku o Českém masivu čteme obšírný výklad o vývoji české geologie, jehož autorem byl Eduard Carl Adolph Suess (1831-1914), rovněž jako jeho syn geolog, vědeckým přínosem řazený mezi nejvýznamnější geology své doby. Jakkoliv se oba Suessové zapsali mezi učence, kteří neopomenutelným způsobem přispěli k přírodovědeckému  poznání našich zemí, přece jen je i dnes zájem o jejich dílo nepřímo úměrný jeho významu. Toto dílo – otcovo i synovo – z našeho pohledu svým způsobem syntetizovalo práce Říšského geologického ústavu na našem území. Je tedy na čase, abychom se jím začali důkladně zabývat, tím spíše, že starší Suess byl svými životními osudy spojen s českými zeměmi, s Prahou.

Eduard Suess se narodil v Londýně 20. srpna 1831. Jeho příjmení evokuje omylnou představu, že byl židovského původu. Rod Suessů pocházel z krušnohorského Vogtlandu, genealogicky je dokladován už od konce šestnáctého století jako rod evangelického luterského vyznání. Byl evangelíkem,  luteránem. Jeho otec Rudolf  Suess působil jako obchodník s vlnou v Anglii; angličtina píše německé přehlasované ü jako ue a německé ostré s zdvojeně jako ss,  a proto byl Eduard zapsán v matrice narozených jako Suess. Jeho matka Eleonora však pocházela z pražské židovské, bankéřské a podnikatelské rodiny Zdekauerů, což ovšem nemuselo být známo, když byl Eduard Suess v roce 1888 zvolen rektorem univerzity ve Vídni, jako liberál a volnomyšlenkář dokonce všemi hlasy profesorů teologické – ovšemže římskokatolické fakulty. Tehdy studentské buršenšafty proti němu dokonce i při inauguraci zorganizovaly antisemitské kravály, které pokračovaly až do března 1889, kdy Suess na rektorský úřad rezignoval.

 

Roku 1834  Suessovi přesídlili do Prahy. Eduard měl nejdříve pochopitelně domácí učitele. Od roku 1840 studoval na akademickém gymnáziu, jehož sídlem tehdy bylo do roku 1773 jezuitské Klementinum na Starém Městě pražském: musel se tedy setkat s ředitelem tohoto ústavu Josefem Jungmannem (1773-1847). V roce 1845 zdědil otec Suess továrnu na výrobu koženého zboží ve Vídní a Suessovi se tedy stěhovali do hlavního města monarchie. Eduard tu dokončil gymnaziální studia a roku 1846 začal studovat na vídeňském Polytechnickém ústavu. Přišel rok 1848, a v revoluci se stal  členem akademické legie.  Koncem roku 1848, po porážce revoluce, přešel zřejmě urychleně pod záminkou nemoci  do Prahy, kde pokračoval ve studiích na Polytechnickém ústavu Českého království. Jeho učitelem se tu musel stát František Xaver Maxmilián Zippe (1791-1863), profesor přírodopisu a zbožíznalství, tehdy nejvýznamnější mineralog a geolog v Čechách, který se roku 1849 stal profesorem a prvním rektorem báňské akademie v Příbrami. Geologii a mineralogii přednášel též kustod Muzea království Českého a pak nejvýznamnější český geolog druhé poloviny devatenáctého století Jan Krejčí (1825-1887). Počínaje rokem 1850 začal na pražské technice přednášet geologii a paleontologii August Emanuel Reuss (1811-1873). A navíc: máme doloženu komunikaci našeho studenta s Joachimem Barrandem (1799-1883).

 

Po návratu do Prahy z revoluční Vídně začal Eduard s paleontologickými sběry  zkamenělin graptolitů, organismů, které se vyskytovaly v prvohorách od svrchního kambria až po karbon.  S rukopisem, který vyjádřil první výsledky jeho studia, se obrátil přímo na Barranda. Narazil však na nezájem a tak rukopis studie Über böhmische Graptolithen (O českých graptolitech), kterou dokončil v roce 1850, přešel do rukou Haidingerovi. Suess uspěl - pojednání bylo otištěno. Barrande reagoval jak bylo jeho zvykem s ostrou kritikou. Začínajícího paleontologa však neodradil. Bylo by přehnané vyvozovat z tohoto střetu dramatické závěry.

 

Víme, že v roce 1850 byl Suess zřejmě ze zdravotních důvodů v Karlových Varech a že tam sepsal pro příručku o Karlových Varech, adresovanou lázeňským hostům, „geologický anebo jak se tehdy říkalo geognostický článek“ o lázeňských pramenech, první práci, která mu byla otištěna. V roce 1851 byl Suess zatčen a uvězněn kvůli údajné účasti na spiknutí Lajoše Kossutha a v následujícím roce  bez obvinění propuštěn. V témže roce 1852 začal jako volontér pracovat v Říšském geologickém ústavu v oblasti Linec – Pasov, pod Hauerovým vedením. V letech 1854 až 1862  byl zaměstnán jako asistent ve Dvorském kabinetu přírodnin a je zřejmé, že jeho vzestup byl v příčinné souvislosti se společenským postavením Zdekauerovy rodiny. Jeho postavení se roku 1855 ještě upevnilo sňatkem s dcerou věhlasného vídeňského lékaře Hermínou Straussovou, vnučkou rytíře Paula Marii Partsche (1791-1856), od roku 1851 přednosty Dvorského mineralogického kabinetu a tedy jeho prvního zaměstnaneckého nadřízeného. V roce 1857 se Suess obrátil přímo na ministra kultu a vyučování, jímž byl šlechtic z Čech Lev hrabě z Thunu a Hohensteinu,  s žádostí o udělení vlastně docentury paleontologie. A uspěl dokonale, stal se dokonce profesorem paleontologie, i přes nesouhlas filozofické fakulty, který vyplýval z toho, že na fakultě přírodopis a ani jiné obory nestudoval a nebyl tedy doktorem filozofie. První jeho profesura byla mimořádná, bez platu. Druhá pak  z roku 1862 - profesura geologie - byla placená a tak Suess mohl opustit Dvorský mineralogický kabinet. Stal se prvním profesorem geologie v monarchii. Byl jím až do roku 1901, kdy odešel na odpočinek.

 

V padesátých letech setrvával Suess převážně jenom u paleontologie. V roce 1852 vydal pojednání o hlavonožcích (Über Terebratula diphya), v roce 1854 o hlavonožcích kössenských vrstev (Über die Brachiopoden der Kössener Schichten) a v roce 1861 o velkých dravcích z rakouských třetihorních uloženin (Über die grossen Raubtiere der österreichischen Tertiär-Ablagerungen). Tak se dostal  tématicky od paleontologie ke své první mimořádně významné práci, ke knize Der Boden der Stadt Wien (1862, Půda města Vídně), která ho vynesla k projektu stavby prvního vodovodu, přivádějícího do Vídně pitnou vodu z vysokohorských pramenišť vápencových Alp při hranicích Dolního Rakouska a Štýrska.

 

První  velkou geotechnickou prací, na níž se Suess podílel,  byl vodovod k zásobování Vídně pitnou vodou. Vstupem k ní byla první jeho právě uvedená kniha, v níž poskytl  geologický obraz části vnitroalpské vídeňské pánve, vyplněné usazeninami středního a svrchního miocénu a spodního - v menší míře i svrchního pliocénu. Z jeho práce bylo možno vyvodit, že zásobování Vídně  nezávadnou vodou z místních zdrojů není možné. Ve Vídní bylo tehdy na 10000 domovních studní a dva malé vodovody (roku 1804 byl postaven Albertinský vodovod z Hütteldorfu do Vídně a v letech 1841 až 1846 se voda z Dunaje přiváděla do Vídně malým vodovodem „císaře Ferdinanda I.“). Spodní voda byla v důsledku propustnosti terciérních sedimentů znečišťována povrchovými splaškami a i jedovatými látkami, v oblasti Matzleinsdorfu dokonce z hrobů místního hřbitova. Ve Vídni proto často řádil tyfus, úplavice a cholera. Ta řádila i v roce 1873, kdy na ni ve Vídni od července do konce října zemřelo 2983 lidí. Stojí za zmínku, že Suess důkladně prozkoumal i archivní dokumentaci a na mapce, kterou  nakreslil a dal v citované práci otisknout, zaznamenal  i stanoviště osmánských Turků při obležení Vídně v roce 1683. Navozoval tím předpoklad, že v důsledku dlouhé, úporné a úspěšné obrany Vídně pod velením českého rytíře Kašpara Kaplíře ze Sulevic mladšího nebylo  možné v táboře oblehatelů dodržovat ani elementární pravidla hygieny, mohly vypuknout epidemické choroby, hlavně epidemie úplavice. Vítězem nad Turky nemohl tedy být polský král Jan III. Sobieski, který se s vojskem u Vídně na Kahlenbergu objevil, když obléhatelé města, více než zdecimovaní epidemickými chorobami,  už neměli sílu  ani bojovat a ani dostatečně rychle utéci. Vítězem opravdu byli rytíř ze Sulevic a úplavice.

Na podzim 1862 byla ve Vídni ustavena „Komise pro zásobování vodou“, jejímž členem se 18. března 1863 stal i Suess. Byla sestavena obsáhlá Zpráva o závěrech Komise pro zásobování vodou Obecní rady města Vídně (295 s., 21 tab., 1864).   Suess referoval o doporučeních komise na zasedání Obecní rady 10. června 1864 a jeho zpráva byla rovněž vydána tiskem. Pokus podplatit Suesse částkou 64 000 zlatých se nezdařil a tak  už 12.července 1864 bylo rozhodnuto přivést vodu do Vídně z vysokohorských pramenišť vápencových Alp na rozhraní Dolního Rakouska a Štýrska, z oblasti mezi Kaiserbrunnem  a Stixensteinem, z Höllenthalu mezi Raxem a Schneebergem, od pramene potoka Alta a  horkých zřídel u Vöslau, z nadmořské výšky asi 1800 m, ze vzdálenosti více než 100 km od města. Se stavbou se započalo až v roce 1870. Vodovod byl uveden slavnostně na opakovaný Suessův pokyn do provozu 24. října 1873, na Schwarzenbergském náměstí, za přítomnosti Franze Josepha I. a starosty Vídně Cajetana Feldera. Bylo to v čase, kdy se ve Vídni mezi 1. květnem a 31. říjnem konala s 7,3 miliony návštěvníků a s finálním dluhem 19 milionu zlatých světová výstava, kdy 9. května o „černém pátku“ došlo  ke krachu na burze. Vodovod ovšem vynikajícím geotechnickým dílem, řešením problémů, které tehdy byly i v dalších městech.  Byly i v Praze, kde řešení na Mělnicku a mezi Čelákovicemi a Brandýsem nad Labem hledal snad Suessův učitel z pražské polytechniky, tehdy suplent Jan Krejčí. Jak ovlivnilo velkolepé  hlavně Suessovo dílo mezi Schneebergem a Vídní práci českých hydrotechniků?

 

Geotechnických výkonů Suessových je celá řada – a ponechme je prozatím stranou. Stejně tak stranou ponecháme Suessovy práce Die Zukunft des Goldes (1877, Budoucnost zlata), Die Zukunft des Silbers (1892, Budoucnost stříbra), i epochální dílo Das Antlitz der Erde (1908, Tvář země). Pozornost věnujme jenom  vcelku nevelkému spisu Die Entstehung der Alpen (1875, Vznik Alp, 168 s.). V něm Suess rozpracoval na základě představy o smršťování (kontrakci) zemské kůry představu o tektonických příkrovech a jejich podílu na stavbě hlavně pásmových pohoří. Recepce představy o tektonických příkrovech byla totiž velkým problémem geologie v českých zemích. Vstoupila k nám dosti výrazně už zmíněným spisem Franze Eduarda Suesse Bau und Bild der böhmischen Masse (1903, Stavba a obraz Českého masivu). Promýšlení této tehdy snad hypotézy začalo v české geologii, v níž tektonika nebyla příliš silnou stránkou, se značným zpožděním, až se vznikem Československa, až cíleným vstupem českých geologů na půdu západních Karpat.

O začátku Suessovy cesty k představě o příkrovech svědčí přesvědčivě jeho Erinnerungen (Vzpomínky, 1916). K roku 1855 v nich Suess psal o tom, jak toužil uniknout z tísně města do hor. Tehdy převzal Hauer úkol rozpracovat geologický profil Alp v celé šíři od Pasova až po Duino. Pozval si k práci Suesse, který si vybral nejvyšší trasu profilu, procházející pohořím Dachstein v severní části Východních vápencových Alp. Suess byl na Dachsteinu už v roce 1853, o dva roky později třikrát vystoupil k vrcholu ve výši  2995 m, koncem léta pobýval v horách celý týden. A napsal o tom doslova: „Dosud jsem poznal jenom žulovou krajinu Karlových Varů, vápencové a břidličnaté kopce kolem Prahy, třetihorní krajinu Vídně a ráz vápencových Alp. Protiklad mezi Českým masivem a Alpami se mi jevil jako nevysvětlitelný, objasnění této záhady se mi od této chvíle stalo jedním z mých životních cílů.“ Nešlo tedy jenom o geologické poznání  Dachsteinu, o poznání stratigrafie pásmových pohoří. Šlo o  vysvětlení rozdílu, snad i protikladu mezi Českým masivem a vápencovými Alpami. Potíž byla v tom, že k vyložení povahy Dachsteinu bylo zapotřebí mnoho  geologické představivosti. Pokud ji máme a projdeme trasou z Bad Goisern třeba ke Gosau a zpět ke keltskému Hallstadtu a pak po cestě  mezi úpatím Dachsteinu vpravo a břehem Hallstattského jezera vlevo až k Bad Aussee a pak až k Töplitzkému jezeru, pochopíme, co je to příkrov (francouzsky la nappe), co je to nappismus. K takovému poznání nebylo v českých zemích dostatek příležitostí.

 

Otfried Wagenbreth v pojednání o gymnaziálním profesoru z Gery Karlu Theodoru Liebeovi, které je součástí souboru životopisů německých geologů editora Hanse Preschera, ocenil Suessovo dílo jako jeden z nejvýznamnějších přínosů v dějinách geologie:“1875-1885 Suess překonal elevační teorii, kterou vypracoval Leopold von Buch (1774-1853), a  rozpracoval jako vedoucí motiv pro výklad o vývoji Země teorii kontrakční.“ Podle elevační teorie byla horstva vyzvednuta v důsledku výstupu žulových magmatů. Kontrakční teorie vysvětlovala  jejich vznik opačně, smršťováním Země. Ještě jasněji se o významu Suessova „nappismu“ vyslovil François Ellenberger z Univerzity Paříž-Jih, který prohlásil období 1885 až 1915 za „léta opravdové revoluce v geologii“. Tektonikové podle něho tehdy prosadili „ne bez boje“ vlastně Suessovu absurdní a nemyslitelnou představu o velkých příkrovových překryvech, kterou po Suessovi dále zdůvodňoval Marcel Bertrand přibližováním dvou kontinentů, Evropy a Afriky. Suess navíc prokazoval, že orogeneze je pomalým, postupným a opakovaným procesem, provázeným početnými druhy zvláštních usazenin a magmatických hornin. Vítězila vlastně vulkanistická vize anglického geologa Jamese Huttona (1726-1797), vize, která představovala  vulkanismus-plutonismus; nabyla převahy nad neptunistickou teoriií geologa ze saského Freibergu Abrahama Gottloba Wernera (1750-1817).

 

 Iniciační počin Eduarda Suesse je nesporný. Jan Krejčí Suessův spis v Geologii čili nauce o útvarech zemských (1877) citoval, v přehledu použité literatury, spolu se spisy takových geologů a přírodovědců jako byli  Charles Lyell, Roderick Murchison, James Dwight Dana, Alexander von Humboldt a Ernst Haeckel. A znali ji geologové z vídeňského ústavu, samozřejmě Franz Eduard Suess, ale i Victor Uhlig, Jaroslav Jiljí Jahn a Karel Hinterlechner.Naše geologie jakoby byla zprvu k Suessově nappismu inertní. Příkrovová teorie k nám vstupovala vlastně se zpožděním v délce dvou desetiletí. Za jejího původce byl pokládán nikoliv Suess, ale spíše geolog z pařížské École des mines Marcel Bertrand (1847-1907) a pak geolog z Lausanne ve Švýcarsku Maurice Lugeon (1870-1937). Mladý Radim Kettner (1891-1967) zachoval zdrženlivý postoj, i když o vídeňském ústavu měl vysoké mínění.

 

K obratu došlo až se vznikem Československa.  Čeští geologové se dostali na Slovensko, jehož geologický průzkum ústav z Budapešti zanedbával. Zejména v Nízkých Tatrách se seznámili s tektonickými příkrovy toho druhu, jaké nebylo možno v českých zemích pozorovat. Nakonec tato okolnost rozhodovala o osvojování nappismu u nás. Důvody, proč došlo k takovému opoždění, byly ovšem mnohotvárné. Budeme se k nim ještě vracet.

 

Výběr z pramenů a literatury

 

1)            Bachl-Hofmann, Christina, Cernajsek, Tillfried, Hofmann Thomas, Schedl,      Albert: Die Geologische Bundesanstalt in Wien – 150 Jahre Geologie im Dienste  Österreichs (1849-1999); Böhlau Verlag, Wien 1999.

 

2)            Diener, Carl, Hoernes, Rudolf, Suess, Franz Eduard a Uhlig, Victor: Bau und Bild Österreichs. Mit einem Vorwort von Eduard Suess. Mit 4 Titelbildern, 250 Textabbildungen, 5 Karten in Schwarzdruck und 3 Karten in Farbendruck. Wien, Verlag von F. Tempsky, und Leipzig, Verlag von G. Freytag, 1903.

3)            Ellenberger, François: Histoire de la Geologie, tome 2: La grande Éclosion et ses prémises 1660-1810; Londres-New York-Paris 1994.

4)            Haubelt, Josef: Geolog Radim Kettner; Vydavateklství ČGÚ, Praha 1991.

5)            Haubelt, Josef: Karel Hinterlechner a Radim Kettner; in: Rozpravy NTM v Praze 180, Studie z dějin hornictví 31; NTM, Praha 2002, s. 62-71.

6)            Haubelt, Josef: Radim Kettner a geologie v Brně; in: Dějiny věd a techniky 27 (1994), s. 173-181.

7)            Hölder, Helmut: Geologie und Paläontologie in Texten und ihrer Geschichte; Verlag Karl Alber, Freiburg/München 1960.

8)            Chlupáč, Ivo a kol.: Geologická minulost České republiky; Academia, Praha 2002.

9)            Jílek, František a Lomič, Václav: Dějiny Českého vysokého učení technického díl 1, svazek 1; ČVUT, Praha 1973.

10)        Kettner, Radim: Geologické vědy na vysokých školách pražských; Univerzita Karlova, Praha 1967.

11)        Kettner, Radim: O vývoji geologie v Čechách; in: Viniklář, Ladislav (ed.): Vývoj české přírodovědy.Jubilejní sborník na paměť 60letého trvání Přírodovědeckého klubu v Praze 1869-1929, s.129-166.

12)        Krejčí, Jan: Geologie čili  nauka o útvarech zemských se zvláštním ohledem na krajiny českoslovanské; Otto, Praha 1877.

13)        Matoušek, Otakar: Geologie I., Praha 1940.

14)        Prescher, Hans (ed.): Leben und Wirken deutscher Geologen im 18. und 19.Jahrhundert (mit 108 Bildern); VEB Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie, Leipzig 1985.

 

 

 

15)        Stadler, Rudolf: Die Wasserversorgung der Stadt Wien in ihrer Vergangenheit und Gegenwart. Denkschruft zur Eröffnung der Hochquellen-Wasserleitung im Jahre 1873 nach amtlichen Daten bearbeitet; Wien, Selbstverlag der Wiener Gemeinderathes 1873.

16)        Eduard Suess. Ein Wissenschaftler und Politiker als Initiator der 1. Wiener Hochquellenwasserleitung. Katalog zur Ausstellung anlässlich des Internationalen Jahres des Süsswassers und des 130-Jahr-Jubiläums der 1. Wiener Hochquellenwasserleitung in der „Alten Schieberkammer“ in Wien 15., Meiselstrasse 20. 13. bis 23.Oktober 2003. Katalogtexte von Tillfried Cernajsek und Johannes Seidel unter Mitarbeit von Alexander Biedermann, Thomas Hofmann u.a., Wien 2003.

17)        Suess, Eduard: Erinnerungen; S. Hirzel, Leipzig 1916.

18)        Suess, Eduard: Über böhmische Graptolithen, in: Haidinger‘s Naturwissenschaftlichen Abhandlungen 4 (1851), s.87-136.