41. symposium Hornická Příbram ve vědě a technice

Po úvodní intrádě Svatohorských trubačů zahájil v úterý 15. října 2002 jednání sympozia ředitel DIAMO, s. p., Ing. Bc. Jiří Jež. Přivítal přítomné, seznámil je s programem jednání a informoval je o rozšíření působnosti s. p., který nyní také zahlazuje následky důlní činnosti v rudném hornictví a v uhelném hornictví na Ostravsku. Jednání sympozia pozdravili senátor Ing. Zdeněk Vojíř a poslankyně parlamentu ČR JUDr. Eva Dundáčková. Oba vzpomenuli, že na uranu pracovali. Profesor JUDr. Ing. Roman Makarius, Csc., řekl, že hornictví trvá. Došlo k útlumu rudného a uranového hornictví, končí těžba černého uhlí na Kladně, ale stoupá těžba kaolinu, vápence a štěrkopísků. Připomenul historický význam hornické Příbrami, kde první záznamy o těžbě pocházejí z roku 1311, na dolu Vojtěch byla v roce 1875, prvně na světě, dosažena kilometrová hloubka jámy, a kde se ale také v roce 1892 odehrála největší důlní katastrofa. Předseda ZSDNP, Ing. Evžen Synek, připomenul, že je vyjasněn útlum rud a těžba černého uhlí, ale před hornictvím stojí dořešení stabilizace těžby hnědého uhlí, což je úkolem nové energetické politiky. Ing. František Kubelka, náměstek ministra Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, uvedl, že MPO pracuje na aktualizaci energetické politiky, s dlouholetým výhledem dopředu. Nedílnou součástí útlumu jsou sociální dávky, které představují téměř 50 % finančních prostředků na útlum. Dr. Richard Nouza z MPO řekl, že MPO, MŽP a ČBÚ spolupracují na sladění českých hornických předpisů s předpisy EU. Vzhledem k tomu, že řada pravomocí přechází na kraje, MPO předává krajům jejich jednotlivé regionální surovinové politiky. Dr. Alex Jakubick, z firmy Wismut GmbH, v úvodu své přednášky shrnul spolupráci Wismut GmbH s naší firmou. Pracovníci s. p. DIAMO se podílejí na projektu zatápění dolů a následné úpravě důlních vod, Wismut nám poskytne zkušenosti se sanacemi svých odkališť. Obě firmy společně provádějí evidenci starých důlních zátěží v příhraniční oblasti Johanngeorgenstadt - Potůčky, v Krušných horách. Dále řekl, že partnerství je oboustranně výhodné a díky stávající spolupráci se zrodilo mnoho nových dobrých myšlenek. Hlavní část jeho vystoupení byla věnována zahlazování následků těžby uranu v Sasku a Duryňsku. Bývalá NDR vytěžila cca od roku 1945 do roku 1990 220 000 tun uranu (dvojnásobek, co my). Roční těžba dosahovala až 7000 tun, těžilo 6 hlubinných dolů, 1 povrchový, po nich zůstalo 48 odvalů a 14 odkališť. Důlní závody se rozkládaly na ploše 2400 ha. Po sjednocení Německa se ukázalo, že další těžba uranu by se nevyplácela. Na sanace bylo "zákonem o Wismutu," vyčleněno 6,7 miliard Euro. Během deseti letech je provedena sanace zhruba z poloviny. Činnosti s. p. DIAMO představil Ing. Mgr. Jan Slezák. Na závěr úvodního společného jednání symposia ředitel příbramského Hornického muzea, PaedDr. Josef Velfl, zhodnotil život a dílo PhDr. Jiřího Majera, duchem svěžího osmdesátníka, báňského historika a publicisty. Odpoledne se jednalo po sekcích. Odbornými garanty legislativní sekce byli JUDr. Pavel Dvořák a Ing. Miroslav Šťastný. Na úvod prof. JUDr. Ing. Roman Makarius, CSc., shrnul problematiku Horního práva po novelách v roce 2001 a 2002. Vedle Ing. Jiřího Janase z OBÚ Brno, který se věnoval povolování hornické činnosti, byli ostatní přednášející z ČBÚ. Zvláště první blok přednášek byl hojně navštíven.

Sekce Evropské hornictví, jeho tradice a památky zasedala v budově bývalých Rudných dolů. Odbornými garanty byli Ing. Koloman Iványi, Ing. Pavel Suček, Csc., a PaeDr. Josef Velfl. Sekce má již tradičně mezinárodní účast, přijíždějí kolegové ze Saska a Bavorska. Letos to byli Ottfried Wagemberth, Helmut Wolf, Peter Wolf, Jochen Vogel, Reiner Schubert a Werner Liebeskind. V Německu je celá řada dolů otevřena návštěvníkům a zájem o montánní památky dále stoupá. Je ale nejlepší vidět je na vlastní oči, řekl Josef Velfl. PhDr. Olga Skalníková hovořila o chystané publikaci Medailony horních měst, Ing. Vratislav Procházka o Podkrušnohorském technickém muzeu. Mgr. Rodan Broskevič z ostravského Hornického muzea o připravovaném Roku Landecké Venuše. O nově zpřístupněných hornických památkách v Příbrami píšeme na poslední straně. Byly také cílem čtvrteční exkurse, která sympozium uzavírala. První velkou přednášku ze sekce zahlazování následků hornické činnosti, jak se sanuje WISMUT, pronesl již dopoledne Alex Jakubick. Velmi zajímavá byla odpolední navazující přednáška M. Hasseho, kterou Dr. Jakubick překládal, o stabilizaci kalů v odkalištích. Dr. Hasse se soustředil hlavně na vlastnosti a chování jemných kalů, jak na německých kalojemech, tak na K 1 v Rožné. Byly vyvinuty nové modely zkoumání sesedání kalů, k tomu pomohly nové přístroje a speciální laboratoř. Jednání sekce Zahlazování následků hornických činností, jejímiž odbornými garanty byli RNDr. Kamila Trojáčková a Ing. Jaroslav Vandas, řídil Ing. Pavel Vostarek. Například RNDr. Pavel Hrdina popisoval biologickou rekultivaci pomocí Rekosolu na odkališti Olešník v Mydlovarech, referát VÚV T. G. M. Praha hodnotil využití odpadů k rekultivacím obecně. Ing. Josef Kalát se věnoval tvorbě geodynamického modelu v okolí nádrže Barbora na Teplicku, nutného pro další funkční využití tohoto území. Referáty z Mostecka, Chomutovska a Trutnovska popisovaly rekultivace v létech a desetiletích. Přednáška Ing. Jiřího Pöpperla se zabývala postupnou dlouholetou rekultivací Sokolovského revíru, která začala již v roce 1910. MUDr. Darina Hartlová, která hodnotila prašnost ze starých hald Kutné Hory, uvedla, že středověká vojska, obléhající Kutnou Horu se přiotrávila kontaminovanou vodou. Z toho vyplývá, že vliv kontaminantů na zdejší obyvatelstvo trvá 700 let! Myšlenka, že některé rostliny mohou vytáhnout z půdy škodlivé látky, se potvrdila. RNDr. Tomáš Vaněk popisoval možnosti využití fotoremediace pro odstranění kontaminace, způsobené toxickými kovy a radionuklidy, zatím v laboratorních a poloprovozních podmínkách. Výhodou této metody je, že je k přírodě vstřícná. Zaujala mne přednáška Mgr. Antonína Kopřivy ze SEPRA - EKO Brno, se kterou spolupracoval náš Ing. Pavel Koscielniak, popisující vývoj kontaminace důlních vod po zatopení dolu, kdy po zvýšení následuje návrat k rovnovážnému stavu s výrazně nižšími koncentracemi. Na CD uvedený příklad z Olší doplnil přednášející o obdobné poznatky z dalších rudných i uhelných lokalit. Extrémním případem, technicky i finančně, byla Ing. Novotným uvedená sanace hořící haldy černouhelného dolu Kateřina v Radvanicích. Hořící halda je zchlazována a haldovina pak ukládána do nepropustných kazet. Specifická je také sanace ekologických zátěží po těžbě ropy, kterou prezentoval Ing. Petr Dorda z MND Hodonín. Mezinárodní spolupráce v naftě pokročila až ke stážím a školení řídících techniků v celosvětovém měřítku. Sekretariát Hornické Příbrami vydal sborník anotací přednášek, vlastní přednášky jsou vypáleny na CD. Smyslem sympozia je předávání nových informací, ale hlavně osobní kontakt, vzájemná výměna zkušeností. Účastníci se setkali také v úterý na přátelském večeru v prostorách Zámečku, a ti, kteří nemuseli odjet, byli ve středu večer v příbramské sokolovně hosty Hornického večera s tradičním Skokem přes kůži. Předcházelo mu studentské odpolední hledání Nadlišáka. Příbramská SPŠ, bývalá Horní škola, spolu s Cechem příbramských horníků a hutníků, tak udržují ceremonie příbramské Báňské akademie. Otto Hejnic